Nghề làm bánh tráng Túy Loan trở thành Di sản văn hóa phi vật thể

Ngày 21/2, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký Quyết định về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, Quyết định đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống 'Nghề làm bánh tráng Túy Loan' xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nghe-lam-banh-trang-tuy-loan-tro-thanh-di-san-van-hoa-phi-vat-the-111721.htm