Nghệ An sẽ lập các đoàn công tác kiểm tra, đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Tổ công tác phụ trách giải ngân vốn đầu tư công UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản triển khai đôn đốc thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024; giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp cụ thể trong lĩnh vực đầu tư công năm 2024 đã đề ra.

Ngay từ đầu năm, xác định mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh đã có nhiều công văn chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ về lĩnh vực đầu tư công năm 2024. Trong đó, Tổ công tác số 2 phụ trách đầu tư công do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An làm tổ trưởng.

Tổ công tác số 2 vừa ban hành Kế hoạch số 115/KH-T2 ngày 20/2/2024 triển khai thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo về lĩnh vực đầu tư công năm 2024 với các nội dung chính gồm:

Theo dõi tiến độ, đôn đốc các ngành, các cấp, các chủ đầu tư thực hiện khối lượng và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp cụ thể trong lĩnh vực đầu tư công nhằm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra.

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra tiến độ triển khai các dự án hạ tầng tại thị xã Hoàng Mai. Ảnh tư liệu Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra tiến độ triển khai các dự án hạ tầng tại thị xã Hoàng Mai. Ảnh tư liệu Phạm Bằng

Yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư bám sát tình hình, chủ động, quyết liệt hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tiến độ các dự án nhằm thực hiện mục tiêu năm 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024, và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Tổ công tác số 2 sẽ thành lập các đoàn công tác tiến hành kiểm tra, đốc thúc các địa phương thực hiện khối lượng và giải ngân kế hoạch đầu tư công bắt đầu từ tháng 3/2024.

Các nội dung Tổ công tác sẽ theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện:

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư lưu ý trong tháng 3/2024 tham mưu tổ chức Hội nghị giao ban để đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Từ tháng 4/2024, phối hợp với các chủ đầu tư rà soát, đánh giá khả năng thực hiện và giải ngân cả năm của các dự án. Từ tháng 6/2024, rà soát, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh điều chuyển vốn của các dự án không có khả năng triển khai hoặc triển khai chậm theo quy định.

Thi công dự án Đường ven biển đoạn qua TX Cửa Lò. Ảnh tư liệu

Sở Tài chính: Ưu tiên đảm bảo đủ nguồn vốn cho đầu tư phát triển, nhập thông tin về quản lý ngân sách (Tabmis) cho các dự án kịp thời để các chủ đầu tư giải ngân vốn. Định kỳ tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh tình hình nhập Tabmis của từng dự án và tình hình giải ngân nguồn thu sử dụng đất và nguồn bội chi ngân sách địa phương để theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo.

Kho bạc Nhà nước phối hợp với các chủ đầu tư kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh về thủ tục thanh toán để giải ngân vốn; phối hợp với Sở Tài chính thực hiện thủ tục kéo dài các dự án theo quy định.

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng tiến độ.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, các sở quản lý xây dựng chuyên ngành: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung ưu tiên xử lý hồ sơ thủ tục liên quan các dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao.

Các cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh): Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia (bao gồm các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2024 và kế hoạch các năm trước kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024).

Thi công hầm chui thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An. Ảnh tư liệu

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các ban quản lý dự án và các chủ đầu tư: Có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024, đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án lớn. Thường xuyên cập nhật các quy định mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, đặc biệt là Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn. Đối với các dự án khởi công mới, thực hiện đấu thầu công khai, minh bạch, để lựa chọn các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công có chất lượng, năng lực và kinh nghiệm.

Xây dựng kịch bản, kế hoạch thực hiện và cam kết giải ngân từng tháng của năm 2024 cho từng dự án; chịu trách nhiệm và thường xuyên rà soát để kịp thời đề xuất điều chỉnh, điều chuyển đối với số vốn dự kiến không giải ngân hết. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xử lý, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2024./.

Hoài Thu

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-se-lap-cac-doan-cong-tac-kiem-tra-doc-thuc-giai-ngan-von-dau-tu-cong-nam-2024-post285203.html