Nghệ An: Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 11/8, về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một góc đô thị huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Một góc đô thị huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Theo đó, tại Quyết định số 2485/QĐ-UBND quy hoạch vùng huyện Diễn Châu được định hướng phát triển thống nhất về không gian, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn với phát triển chung của vùng duyên hải tỉnh Nghệ An; phát triển hài hòa giữa các vùng đô thị và nông thôn, các vùng chức năng với các vùng miền. Tôn trọng tự nhiên, ứng phó với các vấn đề về biến đổi khí hậu để đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, tiềm năng và lợi thế của địa phương để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững; văn hóa - xã hội phát triển lành mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng - an ninh vững chắc.

Theo quy hoạch được phê duyệt, Diễn Châu là vùng kinh tế tổng hợp trọng điểm gắn với Khu kinh tế Đông Nam, có vị trí quan trọng về kinh tế, văn hóa – xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng của vùng trung tâm phía Đông của tỉnh; đóng vai trò, chức năng quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ cung cấp các dịch vụ cho vùng liên huyện. Định hướng xây dựng trở thành đô thị cấp thị xã trước năm 2030, phát triển kinh tế chủ đạo về đô thị dịch vụ, công nghiệp, thương mại, du lịch biển - sinh thái nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan thiên nhiên và các di tích văn hóa lịch sử. Phát triển hài hòa với kinh tế nông, lâm, ngư cùng với kinh tế biển gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng.

Quy hoạch định hướng phân thành 2 vùng phát triển không gian, theo hướng vừa kết nối với tổng thể phát triển chung của tỉnh, vừa khai thác hiệu quả các tiềm năng của địa bàn khu vực. Phân vùng I (vùng phía Bắc) gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Diễn Châu và các xã: Diễn Hoa, Diễn Thành, Diễn Ngọc, Diễn Phúc, Diễn Bích, Diễn Kỷ, Diễn Vạn, Diễn Kim, Diễn Tân, Diễn Tháp, Diễn Nguyên, Diễn Thái, Diễn Đồng, Diễn Xuân, Diễn Liên, Diễn Hồng, Diễn Phong, Diễn Mỹ, Diễn Hoàng, Diễn Hùng, Diễn Hải, Diễn Yên, Diễn Đoài, Diễn Lâm, Diễn Trường, Diễn Quảng, Diễn Hạnh, Diễn Cát. Tổng diện tích 195,31km2.

Đây là vùng kinh tế tổng hợp, hạt nhân phát triển thúc đẩy quá trình đô thị hóa hình thành thị xã Diễn Châu. Lấy đô thị trung tâm là đô thị Phủ Diễn, liên kết chặt chẽ và toàn diện với sự phát triển chung của vùng. Tập trung phát triển vùng theo hướng đô thị dịch vụ thương mại tổng hợp, du lịch và kinh tế biển. Là vùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với các vùng sản xuất huyện Yên Thành và Quỳnh Lưu, chế biến nông lâm sản, du lịch và công nghiệp.

Phân vùng 2 (vùng phía Nam) gồm các xã: Diễn Thịnh, Diễn Lộc, Diễn Trung, Diễn An, Diễn Thọ, Diễn Phú, Minh Châu, Diễn Lợi. Tổng diện tích 111,59km2. Định hướng phát triển chính gắn với định hướng phát triển của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An thành một trong những khu vực động lực phát triển của tỉnh. Trọng tâm là phát triển công nghiệp đô thị, dịch vụ và du lịch như: Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2, khu sân golf, du lịch hồ Xuân Dương (Diễn Phú)...

Tại quy hoạch đã định hướng cụ thể về phát triển không gian đô thị; định hướng phát triển nông thôn; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; phát triển nông nghiệp; phát triển thương mại dịch vụ; phát triển du lịch. Quy hoạch sử dụng đất toàn huyện, định hướng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội; định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

UBND tỉnh giao UBND huyện Diễn Châu phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức công bố quy hoạch, lập quy định quản lý quy hoạch, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng kế hoạch để thực hiện theo tiến độ và trình tự ưu tiên. Đồng thời, giao các Sở, ngành liên quan căn cứ Quy hoạch được duyệt, phối hợp với UBND huyện Diễn Châu triển khai thực hiện các quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng của địa phương đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất.

Quang Hợp

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/nghe-an-phe-duye-t-quy-hoa-ch-xay-du-ng-vu-ng-huye-n-die-n-chau-tho-i-ky-2021-2030-ta-m-nhi-n-de-n-nam-2050-359077.html