Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay bắt đầu từ 1-10

(HNMO)- Theo Bộ Tư Pháp, thời gian tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay sẽ diễn ra trong 2 tháng (bắt đầu từ ngày 1/10/2014 đến hết ngày 30/11/2014), trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 3 đến ngày 9/11/2014.

Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 - Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Do đó, việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2014 được gắn với việc tích cực phát huy giá trị hiệu lực, hiệu quả của Hiến pháp, đưa các quy định của Hiến pháp đi vào đời sống. Chủ đề của Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay là “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trong 2 tháng (từ 1/10/2014 đến 30/11/2014) sẽ diễn ra nhiều hoạt động nhân Ngày Pháp Luật Việt Nam 9-11

Bộ Tư pháp sẽ chủ trì tổ chức lễ phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; thực hiện phóng sự, tọa đàm, phỏng vấn truyền hình về những nội dung liên quan đến chủ đề Ngày Pháp luật năm 2014, nội dung cơ bản và những điểm mới của Hiến pháp; biên soạn tài liệu tìm hiểu về Hiến pháp năm 2013 cung cấp cho các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương làm tài liệu tuyên truyền;...