Ngày 24-25/11: Festival Sáng tạo trẻ lần 2

Festival lần này sẽ tuyên dương 90 công trình, đề tài, giải pháp, ý tưởng, sản phẩm sáng tạo thể hiện tính mới, tính sáng tạo của thanh niên và tổ chức Đoàn