Ngày 22-7, HĐND thành phố Hà Nội bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 15-7, HĐND thành phố Hà Nội đã có giấy triệu tập kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019, kỳ họp diễn ra vào chiều 22-7-2022, để xem xét, bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có Quyết định số 567-QĐNS/TƯ ngày 14-7-2022, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025; cụ thể, Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 15-7, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ trên.

Vũ Thủy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/1037016/ngay-22-7-hdnd-thanh-pho-ha-noi-bau-chuc-danh-chu-tich-ubnd-thanh-pho-nhiem-ky-2021-2026