Ngày 16-7: HĐND TP Hà Nội xem xét tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2007

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 9-7, Văn phòng HĐND TP Hà Nội cho biết, HĐND TP (Khóa XIII) sẽ tiến hành họp kỳ thứ 15 vào ngày 16-7 với nội dung chủ yếu là xem xét tổng quyết toán thu, chi ngân sách TP năm 2007.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/173374