Ngành Tuyên giáo chủ động vượt khó, nỗ lực đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2022, bối cảnh quốc tế, khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường, song bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngành Tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2022.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2022.

Hệ thống tuyên giáo toàn tỉnh đã chủ động nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp nhiều nội dung, nhiệm vụ quan trọng trên các lĩnh vực công tác. Các nghiên cứu, đề xuất sát, đúng với tình hình phát triển của tỉnh, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai các chủ trương của tỉnh.

Điểm nổi bật là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1017-QĐ/TU, ngày 25-4-2022 về ban hành “Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”; Kết luận số 801-KL/TU, ngày 20-5-2022 “Về nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” và Quy định số 1036-QĐ/TU, ngày 20-5-2022 “Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của ban tuyên giáo xã, phường, thị trấn”. Tham mưu tổ chức Hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh năm 2022; Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh.

Trong năm qua, toàn ngành đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ năm, thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2022. Ngay sau các hội nghị của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ năm, thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cũng đã đồng loạt tham mưu cấp ủy tổ nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của tỉnh cho cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo đúng tiến độ, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Số lượng đảng viên được học tập, quán triệt lớn nhất từ trước tới nay.

Ngành Tuyên giáo đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm qua, toàn ngành đã tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện sâu rộng Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề toàn khóa của tỉnh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng tập thể, cơ quan, đơn vị, địa phương kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Lựa chọn các khâu đột phá, các vấn đề bức xúc, nổi cộm để xây dựng kế hoạch và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ ở các địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác”, thu hút 233.141 người đăng ký dự thi, với 1.406.964 lượt thi. Cuộc thi viết về “Những tấm gương điển hình làm theo lời Bác” có hàng trăm tin, bài, phóng sự của các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tham gia. Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân kiểu mẫu, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh càng sâu sắc, sinh động, phù hợp với tình hình thực tiễn và có sức lan tỏa lớn.

Năm 2022, toàn ngành Tuyên giáo đã tập trung nghiên cứu, bám sát những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để cụ thể hóa thành những chương trình, đề tài, đề án khoa học trọng điểm phục vụ tham mưu xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh. Chủ động nghiên cứu, kịp thời bổ sung những nội dung cốt lõi của các chỉ thị, nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ năm, thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh vào các chương trình giảng dạy lý luận chính trị, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức. Trên cơ sở kết quả thao giảng giảng viên lý luận chính trị giỏi các cụm và chung kết cấp tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tiếp tục tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận theo hướng gắn lý luận vào giải quyết những vấn đề đang đặt ra tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”. Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống tiếp tục được cấp ủy quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả rõ nét. Trong năm 2022, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy đã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử; tổ chức các hội nghị, tọa đàm, hội thảo về lịch sử địa phương, về thân thế, sự nghiệp, công lao của các danh nhân, nhà sử học, cán bộ chiến sỹ kiên trung là người con của quê hương, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đặc biệt trong năm qua, phát huy vai trò tham mưu, chỉ đạo, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại đảm bảo khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm. Toàn ngành đã chủ động tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, bảo đảm kịp thời, hiệu quả với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo để đẩy mạnh tuyên truyền về các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, dân tộc, của tỉnh. Nổi bật là tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ năm, thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các kỳ họp của Quốc hội, kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện nội dung cốt lõi các kỳ họp tới Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng bộ và xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Thanh Hóa phồn vinh, ấm no, hạnh phúc, trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc. Năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa vinh dự là 1 trong 2 đơn vị của cả nước được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí.

Ngành Tuyên giáo tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 từ tỉnh đến huyện có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác, ngăn chặn, bóc gỡ, triệt phá thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là trong việc chỉ đạo ngăn chặn, xử lý thông tin liên quan đến hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong thời điểm diễn ra hội nghị lần thứ năm, thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các kỳ họp của Quốc hội khóa XV, kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh.

Nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, năm 2022, ngành Tuyên giáo tăng cường định hướng các hoạt động văn hóa - văn nghệ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ để các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác văn hóa, văn nghệ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 82-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2025. Toàn ngành tích cực tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của đất nước, của ngành, của địa phương tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân.

Công tác khoa giáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đạt được những kết quả tích cực. Công tác theo dõi, phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và các ngành trên lĩnh vực khoa giáo ngày càng cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến quan trọng trong việc gắn hoạt động khoa giáo vào thực tiễn của địa phương.

Các lĩnh vực công tác tuyên giáo đạt được những kết quả nổi bật, ấn tượng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Đỗ Duy Đông

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/nganh-tuyen-giao-chu-dong-vuot-kho-no-luc-doi-moi-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu/175955.htm