Ngành thuế chấn chỉnh tác phong công chức

Tổng cục Thuế vừa có Chỉ thị 01 về việc tăng cường kỷ cương kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế.

Theo đó, yêu cầu các đơn vị tổ chức sinh hoạt nhằm phổ biến các nội dung; công khai các quy định mới về chính sách, quy trình, thủ tục mới; tiếp nhận, giải quyết đúng quy định, đúng thời gian cho người nộp thuế, không được yêu cầu người nộp thuế nộp bất kỳ loại giấy tờ gì không có trong quy định. Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ thiếu thủ tục hoặc nội dung kê khai chưa đúng quy định, chưa đầy đủ phải hướng dẫn cụ thể để hoàn thiện. Công chức hướng dẫn hồ sơ phải chịu trách nhiệm về nội dung hướng dẫn, không để người nộp thuế sau khi đã hoàn thiện hồ sơ theo đúng hướng dẫn nhưng lần sau đến vẫn chưa đáp ứng được, phải tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung thêm...

Thanh Xuân