Ngành GD- ĐT quận, huyện tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi 2016

Ngành GD&ĐT quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm đã phối hợp với Công đoàn giáo dục đồng cấp tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi về triển khai, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016... hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (9/11).

Hội thi được tổ chức nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của CBGV- NV, góp phần xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và luật pháp Nhà nước. Thông qua hội thi cũng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển Giáo dục Thủ đô.

Hội thi tuyên truyền viên giỏi quận Hoàn Kiếm

Theo lãnh đạo ngành GD-ĐT quận Tây Hồ, việc tổ chức thực hiện tốt Ngày Pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, học sinh hiểu về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong toàn ngành.

Trong chương trình hưởng ứng năm nay, ngành GD&ĐT quận Tây Hồ tiếp tục tuyên truyền về Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhà giáo, học sinh, cán bộ quản lý cũng như công tác quản lý, giáo dục, đào tạo của các nhà trường.

Về phía các nhà trường, thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng các hoạt động sôi nổi, thực chất, không phô trương mà gắn liền với các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi hành pháp luật của đơn vị. Cụ thể, như: Từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng thư viện điện tử; tạo điều kiện để mỗi thầy cô giáo tự bồi dưỡng nâng cao hiểu biết về pháp luật; phát hiện, nhân rộng điển hình, biểu dương người tốt việc tốt trong phổ biến, thi hành và giáo dục pháp luật; lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, nhằm tạo cho học sinh thói quen tuân thủ pháp luật trong mọi hoạt động…

Tại Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016 của ngành GD- ĐT quận Hoàn Kiếm, Hội thi tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị định số 04 ngày 9/5/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 04 ngày 1/3/2000 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường, những văn bản liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ trong trường học nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời biểu dương, tôn vinh những đóng góp to lớn của các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở các nhà trường.

Qua vòng thi cấp cơ sở, BTC đã lựa chọn được 9 đơn vị đại diện cho 41 công đoàn cơ sở tham gia hội thi cấp quận. Với 2 phần thi: Hùng biện, trả lời câu hỏi tình huống và Tiểu phẩm, các thí sinh không chỉ thể hiện sự hiểu biết của mình về các văn bản, chính sách liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở mà còn vận dụng linh hoạt vào thực tiễn trong nhà trường. Bên cạnh đó các thí sinh còn mang đến hội thi những tiểu phẩm sâu sắc chứa đựng nội dung tuyên truyền sâu rộng về quy chế dân chủ ở cơ sở.

Kim Thoa