Ngành Công Thương: Phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023

Chiều 26/12, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Công Thương năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nganh-cong-thuong-phan-dau-hoan-thanh-vuot-chi-tieu-nhiem-vu-nam-2023-3599.media