Ngăn ngừa hội chứng “thiếu máu”

Việc áp dụng mức lãi suất cơ bản 12%/năm và định hướng các NHTM huy động vốn và cho vay trong phạm vi lãi suất 18%/năm được xem là cơ chế điều hành hợp lý và tối ưu trong thời điểm này. Vấn đề làm sao xác định mức lãi suất cơ bản hợp lý trong từng thời điểm để không trói buộc nền kinh tế.