Ngân hàng Thế giới giúp Việt Nam 320 triệu USD xóa đói giảm nghèo và phát triển cơ sở hạ tầng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt hai khoản tín dụng không tính lãi trị giá 320 triệu USD để Việt Nam xóa đói giảm nghèo và phát triển cơ sở hạ tầng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=71849