Ngân hàng: Rủi ro trong cơ chế điều hành tỷ giá

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Điều có thể gây rủi ro lớn hơn là hệ thống NHTM còn gián tiếp tham gia thị trường tự do để đáp ứng nhu cầu thanh toán hợp lý của khách hàng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=130622