Ngăn chặn âm mưu “tự diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận trước thềm Đại hội Đảng

- Đại hội XI của Đảng có trọng trách đặc biệt quan trọng. Ngoài việc tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001- 2010, rút ra những bài học kinh nghiệm của chặng đường 25 năm đổi mới, Đại hội còn có nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, bổ sung và phát triển Cương lĩnh năm 1991.

Kết quả của Đại hội sẽ là điểm tựa vững chắc cho chặng đường phát triển những năm tiếp theo, đồng thời còn là định hướng chiến lược có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc trong giai đoạn mới. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đang từng bước thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng và suy thoái toàn cầu. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đạt được trong suốt hơn 20 năm qua là to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được củng cố và nâng cao. Tuy đã đạt được nhiều thành tựu, nhất là những thành tựu quan trọng về kinh tế và đối ngoại, nhưng đất nước vẫn phải đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Sự nghiệp đổi mới, hội nhập sâu rộng, hợp tác đa phương đang diễn ra trong bối cảnh có nhiều diễn biến phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen. Trong hoàn cảnh ấy, các thế lực thù địch cả trong và ngoài nước triệt để lợi dụng những yếu kém, bất cập, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình”, tác động nhiều mặt nhằm đẩy mạnh quá trình “tự diễn biến hòa bình” trong nội bộ Đảng và trong xã hội ta. “Diễn biến hòa bình” là một nội dung quan trọng trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Đây là cuộc chiến thầm lặng nhằm tấn công toàn diện vào các mục tiêu bên trong cả về chính trị, kinh tế, tư tưởng, lý luận, văn hóa, nghệ thuật ..., khoét sâu những mâu thuẫn nội bộ, phá vỡ sự thống nhất về tư tưởng và ý chí trong đảng, làm cho nội bộ ta suy yếu và tự diễn biến. Thực chất của “diễn biến hòa bình” chính là nhằm đẩy mạnh quá trình tự diễn biến, chủ động tạo ra các áp lực, tấn công chính diện vào lĩnh vực tư tưởng và lý luận, từ đó làm tan rã niềm tin, suy sụp về tinh thần, mất định hướng, hỗn loạn về lý luận, sẽ là điều kiện tốt nhất hình thành và nuôi dưỡng tâm trạng hoài nghi, tư tưởng bất mãn chống đối từ bên trong. Thực tiễn lịch sử cho thấy, ráo riết theo đuổi và thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm tạo ra quá trình tự diễn biến, tập trung trước hết ở lĩnh vực tư tưởng và lý luận, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đứng đầu là đế quốc Mỹ đã làm sụp đổ nhiều nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, kể cả Liên Xô - nhà nước hùng mạnh nhất trong hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa. Để nhận diện một cách rõ nét “tự diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, cần xác định đúng bản chất, mục tiêu chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Có thể tóm tắt mục tiêu của chiến lược này tập trung ở các khía cạnh: Dùng mọi thủ đoạn và tất cả các phương tiện hiện có, phản bác, xuyên tạc, phủ định, xóa bỏ chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng, từng bước thay thế chủ nghĩa Mác bằng ý thức hệ tư sản. - Xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc. Tạo áp lực và gây sức ép buộc chúng ta từ bỏ con đường đã chọn, quay trở lại chủ nghĩa tư bản. Đòi xóa bỏ Điều 4 của Hiến pháp, thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi Đảng Cộng sản Việt Nam phải rút lui khỏi vũ đài chính trị, thực hiện đa nguyên, đa đảng. “Tự diễn biến hòa bình” là sản phẩm và là biểu hiện cụ thể của “diễn biến hòa bình”, do sức ép và áp lực từ “diễn biến hòa bình” tạo nên. Như vậy, “diễn biến hòa bình” là hoạt động tấn công từ phía kẻ thù, còn “tự diễn biến hòa bình” là nói về quá trình diễn ra trong chính nội bộ ta. “Tự diễn biến” nói chung là một khái niệm chỉ sự vận động bên trong của mọi sự vật, hiện tượng. Quá trình tự diễn biến chịu sự tác động và chi phối của cả nhân tố khách quan và chủ quan, trong đó nhân tố chủ quan là quan trọng. Thông thường, khi nói đến tự diễn biến, người ta thường đề cập đến cả hai khuynh hướng của quá trình vận động, theo xu hướng tiến bộ và tích cực, hoặc theo xu hướng tiêu cực, tan rã và thoái trào. “Tự diễn biến hòa bình" trong trường hợp này là khái niệm nói lên quá trình tự tan rã, biến chất của một thể chế chính trị - xã hội xét trên tất cả các lĩnh vực chính trị - tư tưởng, kinh tế - xã hội, văn hóa - tinh thần, diễn ra một cách hòa bình, không bằng các biện pháp bạo lực. “Tự diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận thể hiện tập trung trước hết là ở sự dao động về chính trị, mất định hướng, khủng hoảng niềm tin, đường lối chiến lược và lý luận. Ở Việt Nam, trước sự tấn công của kẻ thù bằng “diễn biến hòa bình”, đã làm xuất hiện bệnh cơ hội, thực dụng, thiếu trung thực gia tăng, thái độ thờ ơ, giảm sút lòng tin, phai nhạt lý tưởng, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng. Về khách quan, nguyên nhân của “tự diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận trước hết chịu sự tác động từ phía chủ nghĩa đế quốc. Sau khi tổng thống mới Barack Obama trúng cử, chính phủ Mỹ đã có những điều chỉnh và các bước đi tích cực trong quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn không thay đổi mục tiêu chống phá cách mạng nước ta. Dự luật HR 1969([1]) vẫn tiếp tục gây áp lực về cái gọi là dân chủ và nhân quyền, kể cả xu hướng đòi Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục đưa Việt Nam trở lại nhóm CPC([2]). Họ tạo sức ép, khoét sâu vào những yếu kém của chính chúng ta trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội; tập trung công kích, đả phá vào Đảng ta, gây xung đột, bất bình, mất đoàn kết nội bộ, đặc biệt là vu khống, xuyên tạc, chủ đích làm mất đoàn kết trong cán bộ cấp cao. Hơn thế, bằng chiêu thức tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, dân tộc, chính quyền mới của Obama đang đưa “diễn biến hòa bình” vào sâu hơn trong nội bộ ta, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tự diễn biến, trong đó chú trọng đến tự diễn biến trong lĩnh vực tư tưởng và lý luận; tiếp tục làm biến chất đội ngũ cán bộ, đảng viên, đẩy nhanh tốc độ quá trình suy sụp niềm tin, mất định hướng phát triển, từng bước làm biến chất chế độ xã hội chủ nghĩa. Như vậy, “tự diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực tư tưởng và lý luận có nguyên nhân trực tiếp từ chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, phạm vi và mức độ “tự diễn biến hòa bình” đến đâu còn tùy thuộc vào trách nhiệm và sức đề kháng của chính chúng ta. Một nguyên nhân nữa về mặt khách quan không thể không đề cập đến, đó là sự bất cập về mặt lý luận. Chủ nghĩa Mác ra đời hơn 150 năm về trước, nhiều nội dung dự báo không còn phù hợp với yêu cầu của sự phát triển, nhưng lý luận của ta chưa cập nhật một cách sắc sảo, chưa bổ sung và đổi mới kịp thời. Về chủ quan, nguyên nhân của “tự diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, trước hết là do nhận thức non kém của bộ phận cán bộ, đảng viên. Sau khi nhiều nước xã hội chủ nghĩa sụp đổ, đất nước ta đứng trước nhiều thách thức và phải đối mặt với không ít khó khăn. Trước những hiện tượng phức tạp nảy sinh, nhiều cán bộ, đảng viên không đủ sức tự lý giải. Khi chuyển sang kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập, giao lưu quốc tế diễn ra nhanh chóng và sâu rộng, nhận thức của nhiều người đã không theo kịp với yêu cầu của sự phát triển, thiếu hiểu biết dẫn đến hoang mang, dao động, cao hơn nữa là mất niềm tin, mất định hướng. Đồng thời, mặt trái của kinh tế thị trường cũng đã làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là những đảng viên có chức, có quyền đã thoái hóa về phẩm chất, đạo đức lối sống, vì lợi ích cá nhân, lại thiếu sự rèn luyện tu dưỡng, bị những cám dỗ vật chất làm “hoa mắt”, biết sai vẫn cố tình làm, miễn là thu lợi nhiều nhất cho cá nhân mình. Từ sự thoái hóa, biến chất về đạo đức, lối sống, tất yếu sẽ dẫn tới sự biến chất về chính trị, trở thành kẻ phản bội lợi ích của cách mạng. Quan liêu, tham nhũng là biểu hiện của loại hình tự diễn biến xấu xa và tệ hại nhất về mặt tư tưởng - chính trị, phá từ bên trong, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào bản chất ưu việt của chế độ. Tự diễn biến về mặt tư tưởng và lý luận còn do tình trạng một số nơi mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng kéo dài, làm nội bộ suy yếu, mất sức đề kháng, tư tưởng xấu thâm nhập lây lan, tư tưởng tích cực tiến bộ suy giảm. “Tự diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực tư tưởng và lý luận có cùng một mục tiêu chung mà kẻ địch hướng tới làm cho đại đa số cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ta, từ cán bộ cấp cao cho đến dân thường đều có chung tâm trạng hoài nghi, dao động. Nghi ngờ thành quả cách mạng trong quá khứ, nhìn nhận hiện thực bằng cái nhìn tiêu cực, yếu kém, thiếu niềm tin vào tương lai, thậm chí có kẻ còn cho rằng, mọi khuyết tật và thói xấu của xã hội đều do lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa và bệnh quan liêu trong Đảng tạo ra. Từ đó, thúc đẩy nhanh quá trình tự diễn biến và tác động, làm suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước, gieo rắc tâm lý hoài nghi, bất bình trong xã hội; tạo điều kiện để bọn cơ hội nhen nhóm hình thành lực lượng chống phá, gây áp lực đấu tranh đòi thay đổi chế độ chính trị khi có điều kiện. Để đạt được mục tiêu đề ra, phạm vi tác động của “tự diễn biến hòa bình” về tư tưởng và lý luận mà kẻ thù đang tập trung hướng tới bao gồm: - Một bộ phận cán bộ trong Đảng, kể cả cán bộ cấp cao, đang giữ những những vị trí trọng trách trong bộ máy quản lý nhà nước và hệ thống chính trị, cán bộ hoạch định chiến lược, cán bộ làm công tác tư tưởng lý luận, công tác, tổ chức ... - Trí thức và tầng lớp văn nghệ sỹ - một lực lượng nhạy cảm chính trị xã hội cao, thường chịu sự tác động rất nhanh nhạy trước những biến cố xã hội. - Thanh niên, sinh viên, lực lượng đông đảo và có vai trò to lớn trong đời sống xã hội, là bộ phận năng động, nhạy bén, có khả năng tiếp nhận và thích nghi với cái mới nhanh, nhiệt tình, xông xáo nhưng vốn sống và kinh nghiệm ít, mức độ kìm chế và năng lực đề kháng trước những cám dỗ thấp. - Những phần tử cơ hội chính trị, đặc biệt là những kẻ có quan điểm sai trái, đối lập với chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây là những kẻ cực đoan giàu tham vọng chính trị, sẵn sàng tiếp tay cho địch, tập hợp lôi kéo xây dựng lực lượng chống phá ra từ bên trong. - Một bộ phận nhân dân do thiếu hiểu biết, thiếu thông tin, hoặc bị kẻ xấu lợi dụng mua chuộc dụ dỗ, đặc biệt là đồng bào dân tộc ít người, đồng bào theo các tôn giáo ... Bộ phận này thường bị kích động, lôi kéo, trở thành quân cờ chính trị trong tay các thế lực thù địch. Chúng sử dụng bộ phận này như một công cụ gây áp lực chính trị, buộc chúng ta nhượng bộ thay đổi đường lối. Có thể nói, đối tượng mà các thế lực thù địch sử dụng để thực hiện mục tiêu tự diễn biến trong lĩnh vực tư tưởng và lý luận là khá đông đảo. Ở đâu có những phần tử bất mãn, cơ hội và cả những cán bộ, đảng viên và người dân thiếu hiểu biết, thì ở đó xuất hiện những nhân tố để kẻ địch lợi dụng. Hiện nay, trước thềm đại hội Đảng các cấp, ngoài việc công khai thành lập các chính đảng đối lập chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch đang tập trung tấn công chuyển hóa thông qua “tự diễn biến hòa bình” trên một số lĩnh vực: - Phối hợp đồng bộ giữa bên ngoài và bên trong mà chủ yếu là triệt để khai thác các phần tử bất mãn chống đối trong nước, nhất là một số trí thức và cán bộ biến chất, bọn cơ hội chính trị, tập trung xuyên tạc và phủ định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với mưu đồ dùng chính cộng sản chống lại và phản bác chủ nghĩa cộng sản. Bằng thủ đoạn chiến tranh tâm lý nham hiểm và thâm độc, thông qua các chứng cứ ngụy tạo được dựng lên bởi chính những phần tử bất mãn, cơ hội, các thế lực thù địch mong muốn quá trình tự chuyển hóa về mặt tư tưởng và lý luận diễn ra nhanh chóng. Chúng rêu rao lại những điệp khúc sáo mòn cũ rích, chủ nghĩa Mác đã lỗi thời, kinh tế thị trường định hướng XHCN đang bế tắc ... hòng lung lạc ý chí và niềm tin của quần chúng trước thềm đại hội các cấp. Trọng tâm là làm cho quần chúng nhân dân, kể cả một bộ phận cán bộ, đảng viên xa rời chủ nghĩa Mác, xa rời tư tưởng Hồ Chí Minh. - Huy động và sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả phương thức truyền miệng cổ điển, phán bác chính diện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thông qua các sự vật, hiện tượng cụ thể có thật và những yếu kém, bất cập của chính chúng ta, nhưng được nhào nặn, bóp méo, với dụng ý xấu, chúng quy kết và phủ định những thành quả của đổi mới, xuyên tạc trắng trợn, nhằm bôi đen chế độ ta, phủ định con đường mà Đảng và nhân dân ta lựa chọn. Chúng cố tình quy kết Đảng đưa dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm, bởi so sánh với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có xuất phát điểm giống Việt Nam, nhưng nhờ đi theo con đường tư bản chủ nghĩa đã trở nên giàu có, phồn vinh. Cho rằng, Việt Nam ngoan cố, bảo thủ tiếp tục lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa; làm bạn với tất cả các quốc gia dân tộc nhưng đất nước vẫn nghèo, không cô độc nhưng đơn độc, những kẻ bồi bút của các thế lực thù địch rao giảng dân chủ đa đảng, nhà nước pháp quyền và kinh tế thị trường là quy luật... tất yếu sẽ thay thế mô hình độc đảng, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. - Sử dụng chính những kẻ cơ hội và phản Đảng, chống Đảng. Mục tiêu của tự diễn biến trong nội bộ Đảng là tách Đảng ra khỏi dân, đối lập Đảng với dân. Chúng thổi phồng khuyết điểm, yếu kém của chính những phần tử cơ hội, bọn quan liêu, tham nhũng rồi quy kết Đảng, đánh đồng những kẻ xấu, hủ bại với những người tốt, trung kiên; rằng: đảng viên giờ đây sống trên dân, giầu có hơn dân, vô cảm trước các nỗi đau của dân. Chuyển sang giai đoạn phát triển mới, Đảng bộc lộ nhiều yếu kém, tự mình không thể đổi mới, không còn đủ khả năng lãnh đạo đất nước; kinh tế thị trường với sự phát triển đa dạng về kinh tế tất yếu sẽ dẫn đến đa đảng; việc Đảng giao quyền lãnh đạo đất nước cho một nền dân chủ đa nguyên, chỉ là thời gian mà thôi (!)v.v... Mặc dù mưu đồ thâm độc và xảo quyệt, cộng với sức mạnh của đô - la, kỹ thuật truyền thông hiện đại và nghệ thuật chiến tranh tâm lý, thông qua tự diễn biến, kẻ thù đã làm lung lạc ý chí và niềm tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, song một thực tế không thể phủ nhận, nhờ kiên trì vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, dưới ánh sáng soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân làm nên những kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và ngày nay là những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, vững vàng đưa dân tộc ta chủ động hội nhập đầy tự tin vào xu thế toàn cầu hóa. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển khách quan của sự nghiệp đổi mới, trước những mưu đồ đen tối và cực kỳ nham hiểm, thâm độc của các thế lực thù địch, cuộc đấu tranh chống “tự diễn biến hòa bình”, cần tập trung làm tốt một số nội dung cụ thể sau đây: , huy động sức mạnh trí tuệ của cả dân tộc và của thời đại vào việc tổng kết thực tiễn hơn 25 năm đổi mới, xây dựng thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, bổ sung, hoàn thiện và phát triển Cương lĩnh năm 1991. Đường lối đổi mới đích thực khoa học, phản ánh đúng con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, phù hợp với quy luật phát triển của thời đại sẽ là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Để làm được điều này, trước hết các cấp ủy đảng phải thật sự cầu thị, lắng nghe, tổ chức trao đổi thảo luận thẳng thắn và có trách nhiệm ở trong Đảng và trong các tổ chức quần chúng, lấy ý kiến của họ bổ sung vào dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng các cấp và dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội XI. Thông qua trao đổi thảo luận sâu rộng và dân chủ, nâng cao một bước nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về Đảng và đường lối của Đảng. Đường lối đúng sẽ là nhân tố quy tụ, tập hợp sức mạnh của quần chúng, tạo sức đề kháng và phòng thủ vững chắc trước các âm mưu thâm độc và nham hiểm của kẻ thù. , muốn khắc phục tình trạng suy giảm niềm tin trong điều kiện đổi mới toàn diện, Đảng phải tăng cường giáo dục, làm cho cán bộ đảng viên hiểu đúng chủ nghĩa Mác - Lê nin và những vấn đề cần bổ sung phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin trước yêu cầu của thời cuộc; hiểu và nắm vững nội dung kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê nin chính là vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam. Từ đó nâng cao niềm tin vào lý tưởng cộng sản, nang cao sức đề kháng chống tự diễn biến hòa bình. , kiên quyết chống trả và bác bỏ các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, khẳng định tính đúng đắn của Cương lĩnh, đường lối, chính sách Đảng và Nhà nước. Tổ chức thật tốt quy trình lựa chọn đề cử, ứng cử cán bộ tham gia cấp ủy các cấp và nhân sự Đại hội XI; Bảo đảm để những người tham gia cấp ủy các cấp và nhân sự Đại hội XI thực sự là những cán bộ ưu tú nhất của Đảng; Chống tư tưởng bè phái cục bộ trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội; Nghiêm trị những kẻ tham nhũng, thoái hóa biến chất trong Đảng, trong bộ máy chính quyền, bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Khả năng hoàn thành nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng là điều kiện và tiêu chí quan trọng đánh giá năng lực của người lãnh đạo, của cấp ủy các cấp. , đẩy mạnh Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chọn các điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động để nhân rộng, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, làm cho Cuộc vận động từng bước đi vào chiều sâu, tạo ra những chuẩn giá trị đạo đức mới có sức cổ vũ các tầng lớp nhân dân. Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh và nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội chính là nền tảng vững chắc ngăn chặn và đấu tranh chống “tự diễn biến hòa bình”. , vấn đề chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện quyền làm chủ tập thể của nhân dân phải là nội dung xuyên suốt trong toàn bộ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Một khi người dân nhận thức và cảm nhận trên thực tế, Đảng là của dân, dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng một lòng, một dạ lo cho dân thì nhất định sẽ tạo được đồng thuận cao, huy động được sức mạnh của cả dân tộc vào sự nghiệp đổi mới. Mỗi bước phát triển kinh tế đều gắn liền và đi đôi với việc thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Xây dựng Nhà nước ta thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân, khi đó chắc chắn không có “tự diễn biến hòa bình” nào có thể lay chuyển nổi chế độ chính trị của chúng ta./. [1] Dự luật Nhân quyền Việt Nam năm 2009 [2] Nhóm các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về thiếu tự do tôn giáo