Nêu cao trách nhiệm, ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên

Chiều 10-10, tại Hà Đông, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội tiến hành hội nghị lần thứ sáu thảo luận về kết quả công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016. Tới dự có Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Trần Quang Cảnh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản.

Nêu cao trách nhiệm, ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên - Ảnh 1

9 tháng qua, Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, các nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu giúp Thành ủy, HĐND, UBND thành phố triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối đã đóng góp tích cực vào kết quả chung của thành phố: Kinh tế tăng trưởng khá, thu ngân sách, thu hút vốn đầu tư tăng cao hơn so với cùng kỳ, giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội được bảo đảm; sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; quản lý đô thị được đẩy mạnh; cây xanh, chiếu sáng, chỉnh trang đường phố được đổi mới; quản lý hè phố, vệ sinh môi trường được duy trì; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giảm cơ bản. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả mới, tiến bộ mới...

3 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhất trí tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ. Đáng chú ý, Đảng ủy Khối xác định tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Trong đó, gắn việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 26 của Đảng ủy Khối về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện 8 chương trình của Thành ủy và 3 chương trình công tác của Đảng ủy Khối. Các cơ quan, đơn vị trong khối rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đó.

Cấp ủy và UBKT các cấp ủy tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ còn lại trong kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2016. Trọng tâm kiểm tra là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc triển khai thực hiện 8 chương trình công tác của Thành ủy, 3 chương trình công tác trọng tâm của Đảng ủy Khối, Nghị quyết 03 của Đảng ủy Khối về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố".

Đặc biệt, Đảng ủy Khối xác định tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về "Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức". Trong đó, các cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng cần rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả của từng phòng, ban, đơn vị"; Quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Đảng ủy Khối cũng xác định tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong chỉ đạo kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Quốc Bình