NAV ngày 25/1 trả tạm ứng cổ tức 9%

Ngoài ra, công ty cũng sắp tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016, thời gian sẽ được công bố sau.

Công ty Cổ phần Nam Việt (Mã: NAV - HoSE) vừa công bố tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, tỷ lệ 9%. Ngày dự kiến thực hiện 25/1/2016.

Ngoài ra, công ty cũng sẽ họp ĐHCĐ thường niên 2016 tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh. Thời gian họp sẽ được công bố sau.

Nội dung họp tổng kết năm 2015, dự kiến kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2016... cùng các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 135 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 6,58 tỷ đồng (hoàn thành 63% kế hoạch năm).

Chân Hoàn