NATO và cuộc chiến thông tin với Taliban

    Báo VTC News
    Gốc

    Cựu Tư lệnh NATO tại Ápganixtan, tướng David Richard, đã thừa nhận những thất bại trong cuộc chiến thông tin và tuyên truyền của khối này đối với quân nối loạn Taliban ở Ápganixtan.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/217953/Default.aspx