Nâng tỉ lệ lao động trong khối công nghiệp, dịch vụ lên 40%

Ngày 1.11, Sở LĐTBXH cho biết: Mở rộng đào tạo nghề nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu LĐ là một trong những mục tiêu được Sở LĐTBXH đặt ra vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng thông qua.

Theo đó, đến năm 2015, Lâm Đồng đạt tỉ lệ LĐ dịch vụ là 25%, LĐ công nghiệp chiếm 15% và 60% còn lại là LĐ nông nghiệp. Mục tiêu xa hơn là vào năm 2020, tỉ lệ tương ứng của LĐ dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh đạt 30%, 25% và 45%.

Cũng theo chương trình này, từ nay đến 2015 và 2020, cùng với việc tích cực thực hiện các chính sách về LĐ và giải quyết việc làm cho NLĐ, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chính sách về giảm nghèo bền vững để giúp các hộ nghèo và cận nghèo vươn lên thành hộ khá và không tái nghèo; cùng đó là quan tâm hơn nữa về giải quyết nhà ở cho người dân, đặc biệt là cho sinh viên, CN và người có thu nhập thấp.

K.D