Năng suất tại thủ phủ điều cả nước thấp nhất trong 4 năm qua

Tỉnh Bình Phước vừa tiến hành thống kê về diện tích, năng suất, sản lượng điều niên vụ 2023-2024. Theo đó, niên vụ điều 2023-2024, năng suất bình quân toàn tỉnh là 10,5 tạ/ha (giảm 01 tạ/ha so với năm trước), thấp nhất trong 4 năm qua.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nang-suat-tai-thu-phu-dieu-ca-nuoc-thap-nhat-trong-4-nam-qua-122509.htm