Nâng chất công tác gia đình và phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

  3 liên quanGốc

  Những năm qua, An Giang tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác gia đình. Đồng thời, củng cố và nâng chất phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa', xây dựng gia đình văn hóa, khóm, ấp văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới (NTM), phường, thị trấn văn minh đô thị và cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa.

  Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Chủ động triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức thực hiện, tập trung tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới… Đến nay, toàn tỉnh duy trì 618 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 511 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 380 địa chỉ tin cậy cộng đồng tại các huyện và xã, phường, thị trấn, góp phần làm giảm các vụ bạo lực gia đình…

  Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở huyện, thị xã, thành phố được duy trì, tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ định kỳ mỗi tháng 1 lần theo quy định. Tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới” tại các địa phương và củng cố, nâng chất mô hình “Xây dựng, sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới” tại 156 xã, phường, thị trấn... Triển khai kế hoạch thực hiện dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”…

  Hội thi cán bộ phụ trách công tác gia đình giỏi, do Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức.

  Năm 2020, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện Quyết định số 670/QĐ-UBND của UBND tỉnh về kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh An Giang; chương trình giáo dục đời sống trong gia đình đến năm 2020 của UBND tỉnh, kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình...

  Đồng thời, thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về danh hiệu gia đình văn hóa, khóm, ấp văn hóa; các thông tư của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) về xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa NTM, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM.

  Việc thực hiện các nội dung và mục tiêu của công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh An Giang đến nay có bước phát triển rõ rệt. Tuy vậy, công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở tỉnh An Giang hiện vẫn còn những khó khăn cần khắc phục, về: công tác cán bộ, phương thức hoạt động, kỹ năng, nghiệp vụ, lưu trữ hồ sơ về gia đình và phong trào để thông tin, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân…

  Vừa qua, Sở VH-TT&DL tổ chức tập huấn công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020. Gần 200 cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin, cán bộ phụ trách công tác gia đình và xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh được tập huấn các nội dung liên quan: công tác gia đình năm 2020, quan điểm của Đảng và nhà nước về công tác gia đình và xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; quy trình xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, kỹ năng hòa giải, tuyên truyền; Thông tư số 07/2017 của Bộ VH-TT&DL về quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai Nghị định số 122 về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, khóm,ấp văn hóa… và hướng dẫn lưu trữ hồ sơ minh chứng.

  Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL An Giang Đào Sĩ Tuấn cho biết, những nội dung và định hướng quan trọng của hội nghị tập huấn sẽ giúp các học viên (là cán bộ làm công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong tỉnh) tiếp cận các nội dung mới, kỹ năng cần thiết trong công tác gia đình, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm… Qua đó, góp phần thực hiện công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh An Giang đạt hiệu quả.

  Bài, ảnh: HỮU HUYNH

   Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nang-chat-cong-tac-gia-dinh-va-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa--a286694.html