Nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân

Bộ trưởng Bộ Công an đã có Chỉ thị số 07 về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới.

Nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân - Ảnh 1

Chiến sĩ Cảnh sát giao thông hướng dẫn đường cho người dân. - Ảnh Internet

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính nêu gương của cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong xây dựng và phát triển văn hóa, nhất là văn hóa ứng xử Công an nhân dân; thường xuyên giáo dục cán bộ, chiến sĩ về đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; về tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, đạo đức công vụ và Điều lệnh Công an nhân dân…

Xây dựng Bộ quy tắc văn hóa ứng xử Công an nhân dân

Tổng cục Chính trị Công an nhân dân chủ trì nghiên cứu xây dựng Bộ quy tắc văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong quan hệ giao tiếp với cơ quan, tổ chức, công dân; với các loại đối tượng quản lý, đấu tranh; giữa Công an các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Trước mắt, Công an các đơn vị, địa phương chủ động tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa; xây dựng tiêu chí văn hóa cơ quan, tiêu chí văn hóa ứng xử của từng lực lượng và quy định trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong thực hiện văn hóa ứng xử Công an nhân dân.

Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên đưa giáo dục văn hóa ứng xử vào nội dung các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể quần chúng; tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, trao đổi, nói chuyện chuyên đề về văn hóa ứng xử; tổ chức các cuộc tập huấn, thi tìm hiểu, bồi dưỡng kiến thức về văn hóa ứng xử và kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với cơ quan, tổ chức, nhân dân.

Nghiên cứu, bổ sung nội dung giáo dục về văn hóa ứng xử và kỹ năng giao tiếp vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong các học viện, trường Công an nhân dân nhằm trang bị cho học viên, cán bộ, chiến sĩ những kiến thức cơ bản về văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp trong khi thi hành nhiệm vụ và trong các mối quan hệ xã hội. Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì, phối hợp với Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân biên soạn tài liệu về văn hóa ứng xử Công an nhân dân để giảng dạy trong các học viện, trường Công an nhân dân.

Tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia giám sát, đóng góp ý kiến đối với thực hiện văn hóa ứng xử của Công an nhân dân; xây dựng Thông tư của Bộ Công an quy định việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với Công an nhân dân. Trước mắt, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; đặt hòm thư góp ý tại các trụ sở giải quyết các công việc cho cơ quan, tổ chức và nhân dân; lập điện thoại “Đường dây nóng”, điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy... để nhân dân đóng góp ý kiến với Công an nhân dân.

Ngoài ra, chủ động phát hiện, kịp thời biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”, hình ảnh đẹp về những cán bộ, chiến sĩ Công an gương mẫu, tận tụy trong công việc, ứng xử có văn hóa, vì nhân dân phục vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ vi phạm về văn hóa ứng xử, nhất là đối với cán bộ, chiến sĩ có các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, có thái độ, lời nói không đúng mực đối với nhân dân, có tư thế, lễ tiết, tác phong thiếu chuẩn mực, vi phạm Điều lệnh Công an nhân dân; đồng thời xác định trách nhiệm liên đới của lãnh đạo trực tiếp quản lý đơn vị khi để xảy ra cán bộ, chiến sĩ vi phạm văn hóa ứng xử…

Lưu Thủy