Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết khiếu tố

Đó là một trong những giải pháp trọng tâm được tỉnh Bắc Giang đề ra tại hội nghị tổng kết 4 năm (2012 - 2016) thi hành Luật Khiếu nại (KN), Luật Tố cáo (TC) trên địa bàn tỉnh diễn ra ngày 10/10.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lại Thanh Sơn, thời gian tới tỉnh tập trung giải quyết các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, không để phát sinh thành điểm nóng; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng quyền KN, TC để gây rối trật tự công cộng, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan Nhà nước và cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC.

Tỉnh Bắc Giang cũng tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, thực hiện chính sách xã hội, quản lý cán bộ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Tỉnh tăng cường tổ chức đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết KN, TC, vận dụng chính sách giải quyết quyền lợi cho công dân; tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục công dân chấp hành quyết định, kết luận, giải quyết đúng chính sách pháp luật.

Bên cạnh đó, Bắc Giang quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC các cấp; nâng cao chất lượng thụ lý, xác minh giải quyết các vụ việc, tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở.

Tỉnh cũng củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở và Ban Thanh tra nhân dân; thực hiện tốt việc tổ chức công khai tại nơi cư trú đối với một số vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách pháp luật để tạo sự đồng thuận của nhân dân.

4 năm qua, các cấp, ngành ở tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận 3.237 đơn KN, trong đó có 1.490 đơn KN thuộc thẩm quyền giải quyết, đã xem xét, giải quyết được 1.310 đơn. Qua giải quyết đơn KN, tỉnh Bắc Giang đã thu hồi về cho Nhà nước 284 triệu đồng; trả lại cho công dân 2.805 triệu đồng và 1.368m 2 đất; yêu cầu xử lý hành chính 48 cá nhân có sai phạm.

Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp nhận trên 2.200 đơn TC, trong đó có 935 đơn TC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành, đã xem xét giải quyết 838 đơn... Từ năm 2012 đến nay, tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thực hiện xong 242/305 kết luận, quyết định xử lý TC đã có hiệu lực pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành kiểm tra, rà soát, xem xét, giải quyết, thông báo công khai vụ việc KN, TC phức tạp, kéo dài trên địa bàn.

Việt Hùng