Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng

Với nhiều giải pháp, nỗ lực, Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh với xây dựng chính quyền, cơ quan, đoàn thể vững mạnh, khẳng định rõ hơn vai trò trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng - Ảnh 1

Kỷ cương và đổi mới…

Quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tập trung chỉ rõ những mặt hạn chế, yếu kém, bất cập của nhiều TCCSĐ; nguyên nhân từ sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát ở một số đảng bộ yếu kém; vai trò người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ. Một bộ phận cán bộ, lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở sa sút về phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở…

Từ thực tế đó, Tỉnh ủy đã triển khai các chương trình, kế hoạch công tác, hướng về cơ sở, giải quyết các vấn đề từ cơ sở. Theo đó, cấp ủy các cấp tập trung giúp cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cấp ủy viên nhận thức đúng, đủ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ, gắn liền rà soát, kiên quyết điều chuyển, thay thế những cán bộ, cấp ủy viên yếu kém. Các đảng bộ coi trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy, bảo đảm xây dựng, triển khai các chủ trương, nghị quyết phù hợp thực tiễn, với nguyện vọng của quần chúng.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Vinh trao đổi: Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công từng ủy viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực công tác gắn với quy chế chịu trách nhiệm trước tập thể. Các cơ quan giúp việc cũng thật sự đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo đối với cơ sở. Nội dung sinh hoạt Đảng ở cơ sở theo hướng chú trọng bàn thảo, đề ra giải pháp tốt thực hiện nghị quyết của Đảng, gắn liền phân công nhiệm vụ, quản lý đảng viên. Hầu hết TCCSĐ đều coi trọng thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo bằng nghị quyết, gắn liền tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy A Lưới Lê Thanh Nam cho biết: Triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI), hệ thống chính trị của huyện có sự chuyển biến tích cực. Hiệu quả chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy trong đảng bộ huyện nâng lên, góp phần giảm số đảng viên bị thi hành kỷ luật. Số lượng TCCSĐ của đảng bộ huyện đạt trong sạch, vững mạnh hằng năm tăng. Các TCCSĐ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu như: Đảng bộ cơ quan Huyện ủy, Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện; Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện…

Nhìn chung, đến nay hầu hết các cấp ủy đã coi trọng lãnh đạo bằng chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với kiểm tra, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.

Nền tảng từ cơ sở

Những năm qua, Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế có nhiều giải pháp, dồn sức nhằm tạo bước đột phá trong công tác cán bộ ở cơ sở. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cấp ủy viên được cấp ủy các cấp coi trọng, đầu tư thỏa đáng, nhất là khâu tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về trình độ chuyên môn và năng lực thực tế.

Từ chủ trương và chính sách của tỉnh, đội ngũ cán bộ, cấp ủy viên ở cơ sở hầu hết được đào tạo cơ bản, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc. Đồng thời, các TCCSĐ cũng coi trọng nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Gắn liền với đó cấp ủy các cấp chỉ đạo việc phân loại, đánh giá tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm bảo đảm thực chất, đi vào chỉ rõ những hạn chế, yếu kém để có phương hướng, biện pháp khắc phục, sửa chữa…

Mặt khác, các cấp ủy đã tập trung cho công tác phát triển đảng viên mới, coi trọng chất lượng, nhất là địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi đảng viên “mỏng”, địa bàn chưa có chi bộ và đảng viên. 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã kết nạp được 11.720 đảng viên (tăng hơn 30% so với cùng kỳ trước đây) và tổng số đảng viên toàn tỉnh hiện là 46.985 đồng chí. Đội ngũ cấp ủy viên được kiện toàn qua các kỳ đại hội, từng bước được trẻ hóa, rèn luyện, thử thách, trưởng thành qua thực tiễn. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh có 4.818 cấp ủy viên, trong đó tham gia lần đầu 1.448 (chiếm hơn 30%), nữ có 911 đồng chí, chiếm gần 19%, trẻ có 1.003 đồng chí, chiếm gần 21%. Có 1.172 cấp ủy viên đạt trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Vang Hồ Văn Cường nêu ý kiến: Thời gian qua, nhiều nghị quyết của Đảng được triển khai thuận lợi, hiệu quả ở những Đảng bộ có đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, TCCSĐ đạt vững mạnh nhiều năm liền. Những năm gần đây, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Thừa Thiên - Huế đã có chuyển biến tích cực. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở hầu hết TCCSĐ được nâng lên. Nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở yếu kém trước đây đã vươn lên khẳng định vai trò lãnh đạo. Tuy vậy, vẫn còn một số TCCSĐ mà năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn hạn chế, bất cập. Một số cấp ủy chậm đổi mới phương pháp, tác phong lãnh đạo. Vai trò của một số TCCSĐ chưa được phát huy đầy đủ. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nhiều địa phương chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Mới đây, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã triển khai chương trình hành động của Đảng bộ, tập trung vào ba nhiệm vụ lớn: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức hiện nay của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ đó, các cấp ủy, mỗi TCCSĐ đã và đang nghiên cứu, triển khai các đề án, giải pháp cụ thể gắn với tình hình thực tiễn, bảo đảm tạo sự chuyển biến đồng bộ và toàn diện, triển khai đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.