Nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Vùng đồng bằng sông Hồng có số lượng các HTX nông nghiệp nhiều nhất nước (3.078 HTX/8.535 HTX), chủ yếu là các HTX cũ được chuyển đổi theo Luật HTX.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19893