Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân

Ngày 23/2, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 'Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027' năm 2024.

Theo đó, nội dung chính của kế hoạch là đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, thời điểm, địa bàn, lĩnh vực cụ thể; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật; biên soạn các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Xây dựng các tình huống, kịch bản triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự tại từng địa bàn, lĩnh vực cụ thể; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện đề án và trang thiết bị theo yêu cầu thực tế của các địa phương; huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng.

NAM PHƯƠNG

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-gan-voi-van-dong-quan-chung-nhan-dan-3130239.html