Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra tài chính đảng

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát tài chính đảng tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11/8, ông Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, kiểm tra tài chính đảng là nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra các cấp.

Ông Nguyễn Văn Chi nêu rõ, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tài chính đảng sẽ góp phần tích cực vào việc bảo vệ uy tín của Đảng, làm lành mạnh trong nội bộ tổ chức đảng, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Vì vậy, cần nâng cao nhận thức của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát tài chính đảng, phải coi trọng việc tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa tác dụng của kiểm tra tài chính đảng là làm trong sạch, lành mạnh của tổ chức mình, cho mình; cấp ủy các cấp có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tài chính đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động xây dựng chương trình kiểm tra tài chính đảng hằng năm phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị; cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra tài chính đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy về kiểm tra tài chính đảng. Ông Nguyễn Văn Chi kết luận, trong nhiệm kỳ khóa X, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tham mưu, giúp Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp ban hành hệ thống các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; đồng thời cũng chỉ đạo quyết liệt, đương đầu với những lĩnh vực, những nơi khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, khó vào, những vụ việc bức xúc, nổi cộm trong xã hội; tính chất, mức độ các cuộc kiểm tra sâu sát hơn, quyết liệt hơn. Kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát đã được các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đặt niềm tin cậy vào thái độ kiên quyết, tính chiến đấu, sự công minh, khách quan, thận trọng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp trước tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên có chức, có quyền hiện nay. Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, công tác kiểm tra, giám sát tài chính đảng trong nhiệm kỳ vừa qua đã có một bước chuyển biến rõ rệt như số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tài chính đảng tăng, đối tượng tổ chức được kiểm tra tài chính đảng cũng toàn diện hơn. Nội dung kiểm tra tài chính đảng đã đi vào toàn diện, kiểm tra việc quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; việc sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án; thu, nộp và sử dụng đảng phí. Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phát hiện số tiền sai phạm gần 80,5 tỷ đồng, Ủy ban Kiểm tra các cấp phát hiện số tiền sai phạm hơn 56 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi (91,99%) so với nhiệm kỳ Đại hội IX. Kết quả kiểm tra tài chính đảng đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nâng cao nhận thức về công tác tài chính đảng, phát huy ưu điểm, khắc phục, chấn chỉnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tài chính và công tác kiểm tra, giám sát tài chính đảng. Tuy nhiên, tình hình vi phạm qua kiểm tra tài chính đảng là đáng lo ngại, có nơi cán bộ phải xử lý kỷ luật đảng, cá biệt bị xử lý bằng pháp luật. Trong hai ngày 11 và 12/8, Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra tài chính đảng của Ủy ban Kiểm tra các cấp. Hội nghị cũng dành thời gian để thảo luận về việc thực hiện Thông báo Kết luận số 226-TB/TW của Ban Bí thư về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng./. Hà Huy Hiệp (TTXVN/Vietnam+)