Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp

  Đại Biểu Nhân Dân
  11 liên quanGốcHà Nội

  Ngày 1.7, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Đề án số 15-ĐA/TU về 'Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội' (Đề án số 15-ĐA/TU).

  5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần sớm thực hiện

  Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, bên cạnh việc chỉ rõ 5 quan điểm chỉ đạo, Đề án số 15-ĐA/TU của Thành ủy còn chỉ rõ 2 mục tiêu và 7 nhóm chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, 100% cấp ủy quận, huyện, thị xã và xã, thị trấn ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của HĐND quận, huyện, thị xã và xã, thị trấn; đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai và quán triệt đề án đến 100% chi bộ cơ sở trực thuộc và chi bộ, đảng viên. 100% mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, các chương trình, đề án, kế hoạch của Thành ủy và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được cụ thể hóa tại các nghị quyết của HĐND các cấp; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu tại hội nghị

  Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu tại hội nghị

  Ngoài ra, đề án cũng đặt ra 100% đại biểu HĐND các cấp được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hằng năm, đặc biệt quan tâm đến các đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách. HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND các cấp, các tổ đại biểu HĐND cấp thành phố và cấp huyện tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề bảo đảm số lượng và chất lượng. Đồng thời, 100% đại biểu HĐND thực hiện tiếp công dân theo quy định; 100% kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến HĐND, đại biểu HĐND được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết...

  Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đề án đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức bộ máy và hoạt động của HĐND các cấp thành phố được coi là một giải pháp trọng tâm trong việc thực hiện đề án. Bởi thực tế, ở đâu có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy thì ở đó HĐND hoạt động rất hiệu quả.

  Đồng thời, ông Vũ Đức Bảo cũng nêu rõ việc cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của thường trực, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn, chức năng chủ yếu của HĐND; tăng thời gian thảo luận, tranh luận tại hội trường và thảo luận tại các tổ đại biểu để phát huy trí tuệ của đại biểu HĐND đối với các nội dung kỳ họp.

  "Cần tập trung tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa HĐND và các cơ quan liên quan trong hệ thống chính trị bằng việc xây dựng và ký kết các quy chế, quy trình phối hợp công tác và quan tâm kiện toàn tổ chức, hoạt động của bộ máy tham mưu, giúp việc HĐND, trong đó lưu ý bố trí đủ số cán bộ chuyên trách giúp việc thường trực HĐND, các ban HĐND các cấp", Trưởng ban Tổ chức Thành ùy nêu rõ.

  Bảo đảm số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách

  Tại hội nghị, sau khi Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên triển khai kế hoạch của Đảng đoàn HĐND thành phố về thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU, đại diện các cơ quan, đơn vị đã phát biểu tham luận, tập trung vào quá trình triển khai thực hiện đề án tại đơn vị mình; nêu những vấn đề đặt ra khi triển khai thực hiện đề án, đề xuất các giải pháp thực hiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trong đó, các ý kiến đều tập trung vào việc làm thế nào để nâng cao và đổi mới mạnh mẽ hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội.

  Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên triển khai kế hoạch của Đảng đoàn HĐND về thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU

  Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên triển khai kế hoạch của Đảng đoàn HĐND về thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU

  Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao sự tham dự đông đảo của đại biểu HĐND các cấp thành phố ở các điểm cầu. Đặc biệt, sự sáng tạo của 6 điểm cầu cấp huyện đã nối trực tuyến với điểm cầu các xã, thị trấn, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm cao đối với hoạt động của HĐND các cấp thành phố. Theo Chủ tịch HĐND thành phố, căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Đảng đoàn HĐND thành phố tham mưu xây dựng Đề án số 15-ĐA/TU nhằm tiếp tục đổi mới, khắc phục các tồn tại, hạn chế, phát huy những kết quả tích cực đã đạt được để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trong hệ thống chính trị.

  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận hội nghị

  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận hội nghị

  Theo yêu cầu, các quận, huyện, thị ủy khẩn trương ban hành kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU; định kỳ hằng năm, sơ kết báo cáo cấp ủy, HĐND và Thường trực HĐND cấp trên tình hình, kết quả thực hiện. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, đặc biệt phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị, vì mục tiêu chung của thành phố và các địa phương.

  Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, các cấp ủy tiếp tục quan tâm, kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách ở các cấp theo quy định của luật, đặc biệt, cần xác định công tác cán bộ là cốt yếu. Riêng ở các quận, huyện, thị xã còn thiếu số đại biểu chuyên trách theo quy định, phải có phương án kiện toàn để tăng cường ngay số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

  Phi Long

  Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuyen-dong/nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-hoat-dong-cua-hdnd-cac-cap-i293184/