Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đấu thầu các dự án

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn số 2581/UBND-KTN yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, nhà đầu tư trong tỉnh nâng cao chất lượng công tác đấu thầu và đẩy mạnh các biện pháp nhằm công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Luật Đấu thầu năm 2023, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; các Thông tư, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

 Lựa chọn nhà thầu của dự án phù hợp với quy mô, đặc điểm, tính chất của dự án, gói thầu.

Lựa chọn nhà thầu của dự án phù hợp với quy mô, đặc điểm, tính chất của dự án, gói thầu.

Nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo chức năng nhiệm vụ được giao, bảo đảm việc xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án phù hợp với quy mô, đặc điểm, tính chất của dự án, gói thầu; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, phù hợp với kế hoạch bố trí vốn của dự án.

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong hoạt động đấu thầu; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh đặc biệt là các chủ đầu tư có nhiều kiến nghị về việc tổ chức đấu thầu chưa bảo đảm quy định, việc hồ sơ mời thầu có nội dung hạn chế cạnh tranh... để có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho các phòng, ban, UBND các phường, xã, thị trấn và các đơn vị trực thuộc các quy định của Luật Đấu thầu năm 2023; các Nghị định, Thông tư và Chỉ thị của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về đấu thầu tại địa phương theo thẩm quyền; chỉ đạo đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động đấu thầu trên địa bàn quản lý; kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu.

Tổ chức thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo thẩm quyền, bảo đảm việc phân chia các gói thầu của dự án phù hợp với quy mô, tính chất gói 3 thầu, bảo đảm tính đồng bộ của gói thầu, phù hợp với kế hoạch bố trí vốn của dự án... Chỉ đạo các chủ đầu tư nghiêm túc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trên phần mềm quản lý công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Thường xuyên rà soát, cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ về đấu thầu và tham gia thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu để nâng cao trình độ, bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác chuyên môn tại địa phương.

Các chủ đầu tư dự án nâng cao hơn nữa trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác lựa chọn nhà thầu và quản lý, triển khai thực hiện hợp đồng. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp bất hợp pháp vào quá trình lựa chọn nhà thầu để tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật trong việc phê duyệt dự toán, giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu. Nghiêm túc thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trên phần mềm quản lý công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh theo quy định…

TS

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/nang-cao-chat-luong-hieu-qua-hoat-dong-dau-thau-cac-du-an-184801.bbg