Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

  55 liên quanGốc

  Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tỉnh Quảng Ninh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch đồng bộ, triển khai diện rộng nhưng không chồng chéo, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

  Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, phát biểu kết luận hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 6 tháng cuối năm 2021.

  6 tháng đầu năm 2021, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát theo hướng tổng hợp, đồng bộ các chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, đã tích hợp chương trình thanh tra chuyên ngành của các sở vào trong chương trình kiểm tra của tỉnh một cách đồng bộ, đảm bảo không trùng lặp về nội dung, đối tượng để đồng bộ sử dụng kết quả sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, đồng bộ xem xét xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật chính quyền.

  Bám sát định hướng chỉ đạo của UBKT Trung ương, của Tỉnh ủy Quảng Ninh, 6 tháng đầu năm nay, các cấp ủy đã triển khai kiểm tra đối với 283 tổ chức đảng và 270 đảng viên; giám sát đối với 236 tổ chức đảng và 204 đảng viên theo đúng quy định. Đồng thời, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng và 20 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 144 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 102 tổ chức đảng; giám sát 97 tổ chức đảng và 69 đảng viên.

  Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát đã tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mới phát sinh. Đặc biệt, đã thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát đối với các nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo khách quan, minh bạch.

  UBKT Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Cẩm Thủy (TP Cẩm Phả), ngày 8/4/2021.

  Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được nâng lên. Thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát, các cấp ủy đã thi hành kỷ luật 209 đảng viên (khiển trách 184, cảnh cáo 14, cách chức 2, khai trừ Đảng 9); thi hành kỷ luật đối với 4 tổ chức đảng. UBKT các cấp đã thực hiện kết luận đối với 4 tổ chức đảng và 19 đảng viên có vi phạm và phải thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng và 9 đảng viên; thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát khác đã thi hành kỷ luật 32 đảng viên (khiển trách 18, cảnh cáo 6, khai trừ Đảng 8).

  Bên cạnh những cuộc kiểm tra, giám sát đã có kết luận, cấp ủy và UBKT các cấp đang triển khai 9 cuộc kiểm tra, giám sát đối với một số tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, như: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Huyện ủy Ba Chẽ; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo…

  Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, cho biết: Những tháng cuối năm 2021, đơn vị tiếp tục bám sát các quy định, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của Trung ương để nghiên cứu, tham mưu, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó sẽ tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, tập trung vào những nơi dễ xảy ra vi phạm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, những nơi người dân có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Việc xử lý các vi phạm phải được thực hiện kịp thời và nghiêm minh, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu với vi phạm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo nơi xảy ra vi phạm.

  Mạnh Trường

  Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/nang-cao-chat-luong-hieu-qua-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-ky-luat-dang-2930416.html