Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo ở Thoại Sơn

  Bám sát nhiệm vụ tuyên giáo và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thoại Sơn (tỉnh An Giang) xây dựng chương trình công tác ngay từ đầu năm, phân công cán bộ phụ trách theo từng lĩnh vực, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, đạt được kết quả toàn diện trong năm 2022, đặc biệt là đổi mới, nâng cao chất lượng công tác trong tình hình mới.

  Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thoại Sơn làm tốt chức năng được giao, tham mưu cho Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương...

  Năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thoại Sơn tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; hướng dẫn nghiên cứu, quán triệt đưa vào sinh hoạt thường xuyên chuyên đề năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

  Bên cạnh đó, đơn vị làm tốt nhiệm vụ được giao, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, quan tâm bình xét, đề nghị cấp thẩm quyền khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao.

  Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thoại Sơn Huỳnh Công Trường, đơn vị chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo 35 huyện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái thù địch. Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội chia sẻ thông tin tích cực, bài viết có nội dung chính thống. Việc biên tập, phát hành tập san thông tin công tác tư tưởng dùng cho sinh hoạt chi bộ được tiến hành thường xuyên.

  Cụ thể, năm 2022, đã phát hành 5.040 tập san thông tin công tác tư tưởng của tỉnh; 3.600 tập san của huyện; cung cấp 290 sổ tay công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đến chi, đảng bộ cơ sở. Công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy ban chỉ đạo, tổ giúp việc được tiến hành thường xuyên.

  Xác định công tác tuyên giáo là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thoại Sơn phối hợp các cấp triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng. Qua đó, góp phần định hướng nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đưa nghị quyết của Đảng lan tỏa sâu rộng, hiệu quả trong thực tiễn. Kết quả, tổ chức 272 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) cho 8.981 lượt đảng viên.

  Bên cạnh đó, công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị trong năm đạt chỉ tiêu nghị quyết Huyện ủy giao (22 lớp, 1.474 lượt học viên tham dự). Đồng thời, tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn “Hướng về cơ sở, lắng nghe dân nói” thông qua tổ chức diễn đàn “Lắng nghe dân nói”.

  Để thực hiện tốt công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thoại Sơn tham mưu chỉ đạo đổi mới cách thức tuyên truyền, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, như: Tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền miệng, hoạt động của báo cáo viên, qua hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử huyện… Tập trung định hướng tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt nội dung sinh hoạt tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

  Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Kịp thời nêu gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  “Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thoại Sơn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công tác tuyên giáo” - đó là đánh giá của Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Thúy Xuân trong buổi làm việc với Huyện ủy Thoại Sơn về công tác tuyên giáo năm 2022. Để phát huy tốt hơn nữa thành tích đạt được, bà Thái Thúy Xuân đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thoại Sơn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Huyện ủy theo hướng kịp thời, sáng tạo, hiệu quả. Trong đó, cần chú trọng, quan tâm đánh giá hiệu quả của các mô hình điển hình, gương điển hình; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, triển khai nghị quyết tại tổ chức cơ sở Đảng. Đồng thời, tiếp tục nắm bắt tình hình dư luận xã hội; vận động cán bộ, đảng viên tích cực tham gia cuộc thi do Trung ương phát động.

  PHƯƠNG LAN

  Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nang-cao-chat-luong-cong-tac-tuyen-giao-o-thoai-son-a351935.html