Nắn dòng kiều hối vào hạ tầng - Bài 4: Tạo hành lang cơ chế chính sách

Kiều hối là tiền của người dân nên việc sử dụng như thế nào là quyền của dân. Tuy nhiên, dưới góc nhìn vĩ mô, việc Nhà nước có chính sách để khai thác nguồn lực này là hết sức cần thiết. Đất nước phát triển, người giữ kiều hối lại được sinh lợi và đặc biệt là tự hào vì cùng đóng góp cho nước nhà.

HẠNH NHUNG - MAI HOA

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nan-dong-kieu-hoi-vao-ha-tang-bai-4-tao-hanh-lang-co-che-chinh-sach-post735982.html