Nan địch quần hồ

(HNM) - Mãnh hổ nan địch quần hồ  là cách nói của người trước, ý chỉ hổ dẫu có là loài thú mạnh cũng khó chống lại được số đông lang sói...