Nắm tình hình không quá 15 ngày làm việc

Là một trong những nội dung được quy định tại 4 quy trình thanh tra an toàn thực phẩm (ATTP) vừa được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ký Quyết định số 4988/QĐ- BYT ban hành.

Trước khi ban hành quyết định thanh tra, trong trường hợp cần thiết, thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước (Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế), thủ trưởng cơ quan thanh tra Nhà nước (Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Chánh Thanh tra Sở Y tế), thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (Cục trưởng Cục ATTP thuộc Bộ Y tế, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh ATTP thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), Chủ tịch UBND cấp quận, phường của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được giao thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP theo Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg ngày 9/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình để phục vụ cho việc ban hành quyết định thanh tra.

Việc cử công chức hoặc tổ công tác thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình (gọi chung là người được giao nắm tình hình) phải thể hiện bằng văn bản của người giao nhiệm vụ nắm tình hình. Thời gian nắm tình hình không quá 15 ngày làm việc.

Người được giao nắm tình hình khi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin phải xuất trình văn bản của người giao nhiệm vụ nắm tình hình về việc cử người được giao nắm tình hình, thời gian, nội dung làm việc, những thông tin cần thu thập từ cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi thẩm quyền thanh tra; thẻ công chức hoặc Thẻ Thanh tra hoặc Thẻ Công chức thanh tra chuyên ngành.

Người được giao nắm tình hình không được có hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu cung cấp thông tin; yêu cầu cung cấp những thông tin không thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.

Người được giao nắm tình hình có trách nhiệm nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tổng hợp các thông tin, tài liệu thu thập được; chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc nắm tình hình, người được giao nhiệm vụ nắm tình hình phải có báo cáo bằng văn bản về kết quả nắm tình hình gửi người giao nhiệm vụ nắm tình hình.

Báo cáo kết quả nắm tình hình phải đầy đủ các nội dung: khái quát chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các quy định của pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố dự kiến được thanh tra (cơ sở dự kiến được thanh tra thuộc loại hình cơ sở sản xuất/kinh doanh/nhập khẩu/quảng cáo thực phẩm; kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố; mặt hàng thực phẩm yếu do cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo; khái quát về tình hình tổ chức, nhân sự, mặt bằng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố...); tình hình, kết quả hoạt động của cơ sở dự kiến được thanh tra; kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến nội dung dự kiến thanh tra (nếu có) và các thông tin khác có liên quan (tình hình về công bố, ghi nhãn, quảng cáo, kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm thực phẩm; việc bảo đảm điều kiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố...); nhận định những vấn đề nổi cộm, có dấu hiệu sai phạm, đề xuất nội dung thanh tra và phương pháp tiến hành thanh tra.

Thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình tại cơ sở dự kiến được thanh tra; tại các cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực liên quan đến nội dung thanh tra; nghiên cứu, tổng hợp thông tin từ báo chí, đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến nội dung dự kiến thanh tra; khi cần thiết, làm việc trực tiếp với những người có liên quan.

Căn cứ quy định tại Điều 38 Luật Thanh tra và báo cáo kết quả nắm tình hình (nếu có), thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước, thủ trưởng cơ quan thanh tra Nhà nước, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Chủ tịch UBND cấp quận, phường được giao thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP theo Quyết định số 38/2015 của Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thanh tra và chỉ đạo trưởng đoàn thanh tra xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra.

Quyết định thanh tra thực hiện theo quy định Điều 52 Luật Thanh tra, bao gồm các nội dung: Căn cứ pháp lý để thanh tra; phạm vi, đối tượng, nội dung, nhiệm vụ thanh tra; thời hạn thanh tra; trưởng đoàn thanh tra, thanh tra viên và các thành viên khác của đoàn thanh tra.

Việc ra quyết định thanh tra phải có một trong các căn cứ: thanh tra theo kế hoạch thực hiện theo kế hoạch thanh tra đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ATTP hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.

B.B.Đ