"Năm quyết định đối với một loạt hồ sơ đề cử di sản của Việt Nam"

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Năm 2009 sẽ là một năm rất quan trọng đối với Việt Nam trong các hoạt động liên quan đến UNESCO, trong đó có việc quyết định một loạt hồ sơ Việt Nam đề cử UNESCO công nhận các danh hiệu di sản văn hóa vật thể và phi vật thể thế giới.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=139764&sub=79&top=43