Năm nhóm vấn đề lớn được cử tri và nhân dân kiến nghị tới Quốc hội

Nguồn: Truyền hình Quốc hội

Nguồn Mặt Trận: http://tapchimattran.vn/multimedia/nam-nhom-van-de-lon-duoc-cu-tri-va-nhan-dan-kien-nghi-toi-quoc-hoi-57126.html