Năm nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm ANTT

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ và của TP Hà Nội về nhiệm vụ giữ gìn ANTT; bảo đảm ANCT, an ninh nội bộ; bảo vệ tài sản, giữ gìn TTATXH; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng lực lượng bảo vệ các cơ quan, đơn vị - là nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm ANTT trong các cơ quan, đơn vị Khối Văn hóa - Tư tưởng trên địa bàn Hà Nội năm 2009 vừa được triển khai tại hội nghị về công tác này do CATP Hà Nội tổ chức ngày 1-4.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/202615