NAM ĐỊNH: ĐẢM BẢO QUYỀN VẬN ĐỘNG BẦU CỬ CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN

Vừa qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định đã bàn giao cho Ủy ban Bầu cử tỉnh danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đang công tác tại địa phương và danh sách người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND các cấp của tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Để có thêm thông tin về kết quả sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3 cũng như các công tác sẽ được Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai trong thời gian tới, phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Nam Định, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2021/4/nam-dinhdam-bao-quyen-van-dong-bau-cu-cua-cac-ung-cu-vien/552792