Năm 2024, người cao tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp xã hội

Người cao tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp xã hội, với 4 mức khác nhau: 360.000 đồng/tháng, 540.000 đồng/tháng, 720.000 đồng/tháng và 1.080.000 đồng/tháng.

Theo baokiemtoan.vn

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/nam-2024-nguoi-cao-tuoi-khong-co-luong-huu-duoc-huong-tro-cap-xa-hoi.html