Năm 2023 thay đổi cách tính điểm ưu tiên vào đại học

    Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, một trong những điểm mới nổi bật của tuyển sinh đại học năm 2023 là sẽ thay đổi cách tính điểm ưu tiên để tạo công bằng cho thí sinh các vùng miền.

    Theo đó, nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên với các thí sinh không hưởng chính sách ưu tiên, từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức riêng. Với cách tính này, thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên/3 môn thì điểm ưu tiên sẽ càng giảm và sẽ không có thí sinh nào có điểm xét đại học vượt quá 30 điểm.

    Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nam-2023-thay-doi-cach-tinh-diem-uu-tien-vao-dai-hoc