Năm 2022, cả nước giảm 1.042 đơn vị sự nghiệp công lập

Theo Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, đến năm 2022, cả nước đã giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL), đạt 13,5% so với năm 2016. Riêng năm 2022, ở bộ, ngành T.Ư đã giảm 22 đơn vị SNCL thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, ngành; ở địa phương giảm 1.020 đơn vị SNCL.

Chiều nay, 26/12, Bộ Nội vụ tổ chức Họp báo cung cấp thông tin định kỳ, do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì.

Tại đây, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh khẳng định, trong năm 2022, Bộ Nội vụ đã cùng cả hệ thống chính trị quyết tâm xây dựng và hoàn thiện thể chế, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ, khó khăn khai thông những điểm nghẽn trong quá trình tổ chức thực thi chính sách.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cung cấp thông tin cho báo chí

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cung cấp thông tin cho báo chí

Trong đó đáng chú ý, về lĩnh vực tổ chức bộ máy và biên chế, Bộ đã chủ động tham mưu BCĐ đổi mới sắp xếp các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối trung gian. Cùng đó, khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo, bỏ sót hoặc không rõ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và đáp ứng nguyên tắc, tiêu chí thành lập tổ chức theo chủ trương của Đảng và quy định pháp luật; kiên trì mô hình tổ chức quản lý đa ngành, đa lĩnh vực đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Đồng thời, tiếp tục thực hiện sắp xếp tinh gọn đơn vị SNCL và thúc đẩy tự chủ, XHH đối với các dịch vụ công.

Kết quả trong năm, ở bộ, ngành T.Ư đã giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương Tổng cục; giảm 8 cục thuộc tổng cục và thuộc bộ; giảm 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc bộ. Ở địa phương, tiếp tục giảm 711 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh và cấp huyện.

Song song đó, thực hiện các quy định Chính phủ về tự chủ đơn vị SNCL, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động rà soát, phê duyệt Đề án và tổ chức triển khai quyết liệt nhằm đảm bảo mục tiêu giảm ít nhất 10% đơn vị SNCL thuộc phạm vi quản lý của mình tự chủ về tài chính. Đến năm 2022, cả nước đã giảm 7.469 đơn vị SNCL, đạt 13,5% so với năm 2016. Riêng năm 2022, ở bộ, ngành T.Ư đã giảm 22 đơn vị SNCL thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, ngành; ở địa phương giảm 1.020 đơn vị SNCL.

Quang cảnh họp báo do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, Bộ Nội vụ đã chủ động tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về quản lý biên chế. Đến nay, tổng số đối tượng được giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 113/2018/NĐ-CP và 143/2020/NĐ-CP) ở các bộ, ngành, địa phương là 79.057 người (chiếm 29,96% so với số biên chế công chức, viên chức giảm giai đoạn 2016-2021), trong đó các bộ, ngành là 5.510 người và địa phương 73.547 người. Bộ Nội vụ cũng phối hợp các bộ, ngành rà soát, xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm đối với CBCCVC và CBCC cấp xã; đến nay đã phối hợp tham gia ý kiến với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện 13 dự thảo thông tư về vị trí việc làm công chức và 18 dự thảo thông tư vị trí việc làm viên chức.

Đặc biệt, trong lĩnh vực cải cách hành chính, tính đến cuối tháng 11/2022, các bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa 657 quy định kinh doanh tại 73 văn bản QPPL. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện mức độ 4 đạt 98% (chiếm 55,7% tổng số TTHC); 100% bộ, ngành, địa phương đã kiện toàn hệ thống một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng CNTT trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Việc triển khai kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước tại cấp tỉnh và cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt 97,45%; có 19/22 bộ, cơ quan ngang bộ và 62/63 tỉnh, TP đã hoàn thành xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử phù hợp Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0. Cả 53/63 địa phương đã thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nam-2022-ca-nuoc-giam-1-042-don-vi-su-nghiep-cong-lap.html