Năm 2020, ngành kinh tế biển sẽ đóng góp 53% GDP

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Sáng ngày 26-12, Tổng cục Biển và Hải đảo đã triển khai 5 nhiệm vụ năm 2009. Đó là nhanh chóng tiếp nhận, bổ sung đội ngũ cán bộ có kiến thức khoa học liên quan đến biển; xây dựng kế hoạch tổng thể về bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý tổng hợp về biển.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/192298