Năm 2016 hơn 309 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tổng ngân sách Trung ương, tỉnh đã phân bổ trực tiếp thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2016 là hơn 309 tỷ đồng.

Đến nay đã có 54 xã và 2 huyện, thị xã đạt chuẩn NTM, còn bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn toàn tỉnh là 11,8 tiêu chí/xã. Mục tiêu kế hoạch năm 2016 phấn đấu có 9 xã đạt chuẩn NTM, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn của cả tỉnh là 12,5 tiêu chí/xã, có 12-15 xã đạt 15-18 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí của 54 xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2015. Giải ngân 100% vốn được giao cho Chương trình.

Tấn Thành