Năm 2016: GRDP Thành phố dự kiến tăng 8,03%

Theo đánh giá của UBNDTP Hà Nội, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2016 ước tăng 8,03%, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 6 năm trở lại đây. Trong đó, ngành dịch vụ tăng 8,1%, ngành công nghiệp - xây dựng tăng 8,8%, ngành nông nghiệp tăng 2,21%.

Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư trong và ngoài ngước. Chỉ số PCI xếp thứ 24/63, tăng 2 bậc so với năm trước, xếp hạng cao nhất từ ngày công bố chỉ số PCI.

Vốn đăng ký của các dự án ngoài ngân sách Nhà nước đạt trên 423 nghìn tỉ đồng. Trong đó, vốn trong nước là trên 161 nghìn tỉ đồng, đầu tư nước ngoài 2,8 tỉ USD (tăng 2,6 lần), vốn đăng ký của doanh nghiệp trên 203 nghìn tỉ đồng (tăng 42% so với năm 2015), tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt trên 277 nghìn tỉ đồng.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 173 nghìn tỉ đồng, đạt 102,6% dự toán.

PV