Năm 2013 Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 264,260 tỷ USD

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 12 năm 2013 (từ ngày 16/12 đến ngày 31/12) đạt gần 13,29 tỷ USD.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng12 đã đưa tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 12/2013 lên 23,82 tỷ USD. Như vậy, năm 2013, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 264,260 tỷ USD.

Trong đó, tổng kim ngạch XK hàng hóa của Việt Nam đạt 132,135 tỷ USD, tăng 15,4% so với kết quả của năm 2012. Tổng kim ngạch NK của cả nước đạt hơn 132,125 tỷ USD, tăng 16,1% so với NK năm 2012