Năm 2013, GAS báo lãi trên 12.000 tỷ đồng

Tổng công ty khí Việt Nam (mã GAS-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và cả năm 2013.

Diễn biến giá cổ phiếu PNJ trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.

Theo đó, doanh thu hợp nhất quý 4/2013 của GAS đạt gần 16.590 tỷ, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2012 (15.157 tỷ đồng), doanh thu cả năm đạt hơn 65.500 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với năm 2012 (68.420 tỷ đồng);

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 4/2013 của GAS đạt 2.858 tỷ, giảm nhẹ 8% so với cùng kỳ 2012 (3.090 tỷ). Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2013 của GAS vẫn đạt hơn 15.680 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2012 (12.350 tỷ đồng)

Lợi nhuận sau thuế quý 4/2013 của GAS đạt 2.245 tỷ, giảm 13% so với cùng kỳ (2.592 tỷ), cả năm đạt 12.696 tỷ - tăng 26% so với năm 2012 (10.102 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong quý 4/2013 đạt gần 2.200 tỷ, giảm 12% so với cùng kỳ (2.499 tỷ đồng), cả năm đạt 12.384 tỷ, tăng 26% so với năm 2012 (9.807 tỷ đồng). EPS năm 2013 của GAS đạt 6.530 đồng/cổ phiếu.

GAS cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 4/2013 đạt 2.245 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ là do công ty trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng phải thu khó đòi cho năm 2013 trong quý 4. Mặt khác, do năm 2013, công ty có một số tài sản mới đưa vào sử dụng làm chi phí khấu hao tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2013, tiền và tương đương tiền của GAS đạt 18.293 tỷ đồng, tăng hơn 5.500 tỷ so với đầu năm (12.753 tỷ đồng), hàng tồn kho cuối năm của GAS tăng hơn 50% so với hồi đầu năm từ 1.614 tỷ lên hơn 2.400 tỷ đồng.