Năm 2008, phải đổi mới mạnh mẽ hơn !

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định như vậy tại cuộc gặp mặt báo chí đầu năm 2008. Thủ tướng tóm tắt 10 nhóm nhiệm vụ chủ yếu của năm 2008 bằng năm nhóm giải pháp lớn

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/214356.asp