Năm 2008, mức chi cho xã hội tăng hơn năm 2007

    Gốc

    Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2008 đã được các đại biểu tán thành thông qua với tỷ lệ 89,45%.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17782