Năm 2008: LienVietBank lợi nhuận đạt 444 tỷ đồng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong năm 2008, bên cạnh các dịch vụ ngân hàng truyền thống, LienVietBank phát triển mạnh mẽ các dịch vụ ngân hàng hiện đại và có tiện ích cao, do đó đã đóng góp ngày càng quan trọng trong việc mang lại nguồn thu an toàn, bền vững cho LienVietBank.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=123869