Năm 2008 kinh tế tăng trưởng khá trong bối cảnh lạm phát cao

    Gốc

    Năm 2009 tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/241611.asp